Affärside & Strategi

 

KAMIC Group ska äga och utveckla teknikbaserade verksamheter inom ett antal väl definierade marknads- och produktområden.
 

Genom koncernbolagen erbjuder KAMIC Group tekniska produkter, system, utrustning och tjänster baserat på såväl handel som egen utveckling. Kunderna ska tillföras mervärden genom innovativa lösningar som bidrar till ökad effektivitet och konkurrenskraft, bland annat genom anpassningar av produkter till specifika behov samt genom högkvalitativa logistik- och supporttjänster.

Strategi

Decentralisering av affärsansvaret samt centralisering av stödfunktioner
Våra affärsområden, vilka kan bestå av ett eller flera bolag eller affärsenheter, arbetar som egna resultatenheter med egna varumärken, mål och strategier. Varje enhet har därigenom stor frihet att utveckla sin verksamhet utifrån sina särskilda förutsättningar.

 

Styrningen av affärsenheterna sker främst genom att sätta tydliga mål för verksamheten samt genom aktiv och konstruktiv uppföljning av utfall i förhållande till mål. Samtidigt strävar vi efter att realisera synergier mellan bolag och enheter när det är tydligt att vinsterna överstiger samordningskostnaderna. På detta sätt ska vi upprätthålla en bra balans mellan affärsenheternas möjlighet att utvecklas i den riktning de själva önskar och koncernens intresse av att nå en högre lönsamhet än vad som är möjligt genom en grupp av helt oberoende företag.

 

Verka inom utvalda nischer där vi kan skapa mervärden
KAMIC Group ska fokusera erbjudandet mot ett antal väldefinierade produktområden och/eller kundsegment där tillväxtmöjligheterna är goda och där vi ser förutsättningar för att skapa tydliga mervärden för våra kunder.

 

Gott affärsmannaskap med en företagskultur präglad av en vilja till ständig förbättring och att nå resultat
Grunden för framgångsrika affärer är att upptäcka och snabbt kunna förstå kundernas behov, och utifrån denna insikt erbjuda lösningar som skapar mervärden för kunden samtidigt som de även bidrar till lönsamhet för KAMIC Group. Djup teknisk kompetens i kombination med ett innovativt tanke- och arbetssätt samt en stark drivkraft att nå resultat är därför egenskaper som premieras särskilt hos våra medarbetare.

 

Gott affärsmannaskap är vidare att agera så att vi bygger långsiktiga förtroenden och relationer med kunder och leverantörer, vilket bland annat innebär att vi ska vara tydliga och raka i kommunikationen, alltid hålla ingångna överenskommelser och ständigt sträva efter att överträffa de förväntningar som finns på oss.
 

Överordnat är också att all affärsverksamhet ska ske utifrån en tydlig etisk grund, där KAMIC Group ska bidra till positiva förändringar för människor och miljö.