ElektronikGruppen

1922 – 1951
ElektronikGruppen startar sin verksamhet 1951 under namnet Ingenjörsfirman Bo Knutsson AB. Verksamheten omfattar agenturer för komponenter avsedda för radio- och TV-branscherna.

(Redan 1922 bildades emellertid Österlinds El-Agentur AB av Hjalmar Österlind. Detta bolag kom att förvärvas av ElektronikGruppen 2003.)
 

1982
Bolaget byter namn till BK Elektronik AB.

 

1985
Bolagets B-aktie noteras på Stockholmsbörsens OTC-lista. Verksamheten är indelad i fyra områden där de viktigaste är distribution av elektronikkomponenter och agenturförsäljning.

 

1989
Den första utlandsetableringen sker i Danmark.

 

1990
Lågkonjuktur och allmänt sämre lönsamhet inom elektronikbranschen samt alltför expansiv utveckling i det danska bolaget gör att koncernen redovisar en större förlust. Ägarna till Caterva Industri förvärvar samtliga A-aktier i syfte att låta ElektronikGruppen förvärva Caterva Industri. Ägarbytena leder till förlust av flera betydande agenturer.

 

1991
Ny styrelse tillträder liksom ny VD och huvudägare, Bengt-Olof Larsson.

 

1992
Koncernen inriktar sig på ren agenturförsäljning. Flera nordiska bolagsförvärv genomförs.

 

1994
Bolaget byter namn till ElektronikGruppen BK AB. Etablering av verksamhet i Estland.

 

 

1996
Tillverkning av induktiva komponeter startas i egen fabrik i Filippinerna.

 

1998
Koncernens utveckling mot större andel egenutvecklade produkter fortsätter med tillverkning av fiberoptiska produkter och laserskurna stenciler.

 

2000
Den kraftiga tillväxten inom IT och telekom avspeglas i en omsättningsökning för koncernen på 40 procent.

 

2001
Johnny Alvarsson tillträder som VD. Sincotron Holding AB med verksamhet inom utrustning för elektroniktillverkning förvärvas och bildar ett nytt affärsområde. Med förvärvet följer även geografisk expansion till Polen. Marknadsklimatet försämras därefter snabbt och i kombination med utflyttning av telekomproduktion från Sverige leder detta till en hastig inbromsning i koncernens tillväxt.

 

2002
Nedgången på marknaden fortsätter och föranleder omfattande rationaliseringar.

 

2003
Österlinds El-Agentur AB (elektromekaniska komponenter) och Miko Components AB (displayer och halvledare) förvärvas som led i strategin att minska beroendet av telekomsektorn samt öka teknik- och systeminnehållet i erbjudandet. Koncernens produktionsenhet på Fillippinerna avyttras.

 

2004
ElektronikGruppen visar återigen god tillväxt och sund lönsamhet. Etableringen av ett säljkontor i Shanghai markerar starten på en marknadssatsning i Asien. Johan Ålander tillträder som ny VD.

 

2006
God försäljningsutveckling, framför allt i verksamheterna utanför Norden. Förflyttningen från standardkomponenter mot produkter och systemlösningar med högre teknikinnehåll fortsätter, bl a genom bolagsförvärv.

 

2007
Genom förvärvet av finska Profec Technologies Oy etableras verksamhet i Storbritannien och koncernen får en egen produktionsenhet i Sri Lanka. Lagerhanteringen inom affärsområde Electronics centraliseras.

 

2008
Jens Hansson tillträder som VD. Etablering i Tyskland genom förvärv. Efter flera år med gynnsam konjunktur slår den globala finanskrisen till under hösten och efterfrågan på elektronikmarknaden dyker tvärt. Ett omställningsprogram för den egna tillverkningen i affärsområde Products inleds. 

 

2009
Fredrik Celsing tillträder som VD. Året präglas av en djup lågkonjunktur med kraftigt vikande försäljning. Omfattande åtgärder vidtas för att anpassa kostnader och effektivisera organisationen. Samtidigt förstärks satsningen i Asien, bl a genom etablering av säljkontor i Indien.

 

2010
Efter en trevande inledning förbättras marknadssituationen markant under det andra halvåret. Koncernens försäljning återhämtar sig samtidigt som tidigare rationaliseringsåtgärder får god effekt. Verksamheten inom Cyncronagruppen förvärvas och kompletterar befintlig verksamhet inom produktionsutrustning.

 

2011
Försäljningen utvecklas fortsatt positivt, trots en ökad oro på marknaden kring den europeiska skuldkrisen. I augusti, efter ett offentligt uppköpserbjudande över börsen, förvärvas ElektronikGruppen av ett bolag inom KAMIC Group. ElektronikGruppens aktie avnoteras från NASDAQ OMX med sista handelsdag den 27 september. Det nya KAMIC Group består av cirka 30 rörelsedrivande bolag med verksamheter i 11 länder i Nordeuropa och Asien. 

 

2012 och senare
Se under historik för KAMIC Group.