KAMIC Group

1983             

KAMIC Karlstad Automatic AB (KAMIC Karlstad) grundas. Verksamheten består av tillverkning av automationsutrustning samt handels- och agenturverksamhet.
 

1990             

Automationsverksamheten säljs.
 

1991             

Fokusering på handels- och agenturverksamhet.
 

1999             

KAMIC Karlstad förvärvas av Amplexgruppen.
 

2000             

Dotterbolaget KAMIC Skärmningsteknik AB fusioneras in i KAMIC Karlstad.
 

2001             

KAMIC Group bildas av ett antal bolag ur Amplexgruppen, däribland KAMIC Karlstad och Microsec AB. Nytt säljkontor öppnas i Spånga. Fin-Alert Electronics Oy förvärvas.
 

2003             

Bromanco Björkgren AB förvärvas.
 

2004             

Förvärv av bolagen Tibe Interconnect AB, Dalma Electronics AB och Juha-Elektro Oy. Även affärsverksamheten inom LTG-Keifor förvärvas.
 

2005             

Förvärv av Inteno Broadband Technology AB. KAMIC Karlstad etablerar en permanent utställning i centrala Stockholm samt expanderar kontor och lager i Karlstad.
 

2006             

Förvärv av Marelco-Vinga AB (senare namnändrat till Vinga Ljus AB). Gruppen etablerar säljkontor i Göteborg.
 

2008   

Etablerig av utställning och säljkontor i Malmö.
 

2010             

Vinga Ljus verksamhet övergår juridiskt i KAMIC Karlstad. Ett nytt centrallager startas upp. Förvärv av den polska kabeltillverkaren Iconex.
 

2011             

Efter ett offentligt uppköpserbjudande över börsen förvärvas ElektronikGruppen BK AB vilket tredubblar koncernens storlek sett till omsättning och utökar den geografiska närvaron till 11 länder i Nordeuropa och Asien. Fredrik Celsing, ElektronikGruppens vd och koncernchef, blir vd och koncernchef för det nya KAMIC Group som formellt bildas i augusti.
 

2012

Året präglas av fortsatt integrationsarbete och struktureffektiviseringar i den nya, större koncernen. Samtidigt sker en markant försvagning av den nordiska industrikonjunkturen vilket inverkar negativt på försäljningen och tvingar fram rationaliseringar.

Affärsområde Production Technology öppnar ett utbildningscenter i Indien och kan därmed erbjuda avancerade processutbildningar för den växande regionala elektronikindustrin. Affärsområde Home & Store förstärker säljorganisationen för den europeiska marknaden. Inom affärsområde Installation samlas bolag och verksamheter i nya större lokaler i Karlstad och ett nytt gemensamt centrallager för den nordiska marknaden etableras. Affärsområde Broadband fortsätter satsningen på att förstärka produkterbjudandet bland annat genom lanseringen av en ny egenutvecklad mjukvara.
 

2013

Det svaga affärsläget består till en början men från sommaren märks en successivt ökad efterfrågan på de flesta marknader. Takten i återhämtningen är dock långsam och varierar mellan kundsegment. Affärsområde Broadband är ett tydligt positivt undantag som med en attraktiv produktportfölj inom bredbandsgateways utvecklas starkt hela året. Under våren förvärvas också ett mjukvaruutvecklingsbolag vars lösningar inom molnbaserade applikationsplattformar förstärker affärsområdets erbjudande kopplat till det digitala hemmet.

Ytterligare ett förvärv görs inom affärsområde Magnetics som därigenom tillförs ett högkvalitativt erbjudande inom förstärkare för audioindustrin under varumärket Anaview. Genom dessa förvärv adderas Belgien och USA  till KAMIC Groups verksamhetsländer som nu uppgår till 13 till antalet.

För affärsområde Installation, som huvudsakligen verkar på den svenska bygg- och installationsmarknaden, är affärsläget fortsatt tufft. Affärsområde Electronics har en god volymtillväxt under hösten, framför allt på grund av en stark utveckling inom minnesaffären. Även inom affärsområde Production Technology ökar försäljningen i takt med att kundernas investeringsvilja i produktionsutrustning återvänder. 

Under året bedrivs också flera flytt- och samlokaliseringsprojekt. I Sverige flyttar moderbolaget samt bolagen ETAL och Scanditron till Spånga, där bolaget KAMIC Installation finns sedan tidigare. I Finland samlas verksamheter från fyra affärsområden på samma adress i Helsingfors. Även i Danmark flyttar verksamheter till mer ändamålsenliga lokaler.
 

2014

Flera affärsområden upplever en trög start på året med något vikande efterfrågan och marginaler. För affärsområde Broadband är trenden dock fortsatt positiv och intresset för den nya, egenutvecklade mjukvaruplattformen Iopsys är stort bland nordiska och europeiska bredbandsoperatörer. Den svagare utvecklingen totalt sett föranleder emellertid införandet av ett koncernövergripande program för lönsamhetsförstärkning. De första effekterna syns tidigt och från senvåren märks en successiv återhämtning i de flesta verksamheter. Försäljningsvolymerna och vinstmarginalerna ökar och under årets andra hälft kan en rad offensiva marknadssatsningar och rekryteringar genomföras, främst i de nordiska länderna.

Andra händelser under året: Division Networks inom affärsområde Installation avyttras till TD Fiberoptik i Örebro. Balansräkningen får sedan ytterligare förstärkning genom försäljningen av koncernens kontorsfastighet i Vällingby. Scanditron (affärsområde Production Technology) startar stenciltillverkning i Sydafrika genom ett joint-venture bolag, varvid Sydafrika blir koncernens fjortonde verksamhetsland och den första etableringen på den afrikanska kontinenten.
 

2015

Ett på många sätt positivt år med god försäljningsutveckling inom flera affärsområden och strategiska förflyttningar i rätt riktning. Koncernens resultat förbättras och organisationen förstärks genom ett flertal rekryteringar. Bland dessa märks exempelvis Petra Freimark Thell som ny CFO för koncernen samt Elisabet Österlund som ny chef för affärsområde Electronics. Genom försäljningen av koncernens kontorsfastighet i Helsingfors minskas skuldsättningen ytterligare.

För affärsområde Broadband fortsätter den starka trenden med god tillväxt och framgångsrika produktlanseringar. Med Iopsys-plattformen som bas fördjupas ett redan nära samarbete med Telia i deras stora satsning på e-hälsa. Intenos huvudkontor och lager flyttar till Sätra.

Inom affärsområde Installation utförs ett genomgripande strategiarbete i syfte att vända en längre tids svagare utveckling inom division Light & Safety. Med stöd i en ny produkt- och säljorganisation märks successivt allt tydligare positiva effekter under årets andra hälft.

Också affärsområde Electronics arbetar fokuserat för att lyfta områden där utvecklingen varit trögare. Förändringar görs i säljorganisationen och logistikfunktionen förstärks. EG Electronics huvudkontor flyttar till Spånga där KAMIC Group nu samlar fyra av fem affärsområden.

Affärsområde Production Technology håller ställningarna väl på marknaden och lanserar under året ett flertal artiklar under eget varumärke samt även en ny webbshop.

Affärsområde Magnetics arbetar framgångsrikt med att bredda kundbasen och når ett klart godkänt helårsresultat. En ny fabrik startas i Sri Lanka vilket ger ökad flexibilitet och kapacitet i produktionen.
 

2016

Den största enskilda händelsen under året är försäljningen av Inteno-gruppen till investeringsfonden Accent Equity, en affär som offentliggörs i april. Genom försäljningen stärker KAMIC Group sin soliditet betydligt och ökar därmed handlingsutrymmet för framtida strukturaffärer. Efter försäljningen består gruppen av fyra affärsområden: Installation, Electronics, Production Technology och Magnetics.

För Installation är marknaden stabil överlag och försäljningen ökar något. Den nya strategin inom belysning och nödljus, med stärkt koncentration på ett mindre antal produktområden får allt bättre effekt i takt med att nya produkter utvecklas och lanseras. I den egna kabelfabriken i Polen är beläggningen hög och produktionsvolymerna ökar stadigt.

Mest utmärkande för Electronics är den mycket starka volymtillväxten i affärsområdets tradingaffär med minnesmoduler. Bland övriga verksamheter är utvecklingen mer varierad med såväl positiva som mindre positiva inslag. Fortsatta anpassningar görs i organisationen för att korta beslutsvägar och stärka säljfunktioner.

För Production Technology är marknaden för maskiner till en början avvaktande men förbättras successivt. Försäljningen av stenciler och förbrukningsmaterial visar också en positiv trend och affärsområdet fortsätter att utöka sortimentet med egna varumärken. Stencilverksamheten i Sydafrika har emellertid inte nått de förväntade volymerna och KAMIC Group väljer att dra sig ur denna joint-venture satsning.

Affärsområde Magnetics har en bra utveckling med stöd i den höga efterfrågan från kunder inom telekomsektorn. Den nya fabriken i Sri Lanka fintrimmas och bildar tillsammans med övriga produktionsenheter i Sri Lanka och Estland en stabil grund för effektivitet och flexibilitet i affärsområdets verksamhet.
 

2017

Den goda industrikonjunkturen håller i sig på de flesta marknader och koncernens totala försäljning ökar. Särskilt starkt ökar volymerna inom affärsområde Electronics, vilket delvis kan tillskrivas fortsatta framgångar i tradingaffären med minnen men också en bra utveckling av försäljningen mot fordonsindustrin.

Affärsområde Installation har också framgångar med sitt mer fokuserade erbjudande inom belysning och nödljus. Andra produktområden som visar god tillväxt är skalskyddslösningar och elektrisk isolation.

Production Technology vinner ett antal större maskinprojekt samtidigt som affärsområdet gynnas av en god efterfrågan på stenciler och förbrukningsmaterial.

Magnetics har en stabil utveckling under det första halvåret men får det sedan kämpigare då efterfrågan minskar från flera av affärsområdets kunder inom telekomsektorn. Med en flexibel produktionsapparat och en stark kostnadsmedvetenhet kan man emellertid reagera snabbt och göra anpassningar till det förändrade marknadsläget.

Under året gör KAMIC Group två bolagsförvärv. I juni förvärvas Grandchain Ltd., en lokal specialisttillverkare av magnetkomponenter i England vilket bland annat stärker utvecklingsresurserna inom affärsområde Magnetics. Kort därefter förvärvas Instrumentcompaniet AS som är en ledande leverantör i Norge av mätinstrument för industriella behov. Instrumentcompaniet drivs fortsatt som ett självständigt bolag men ingår organisatoriskt i affärsområde Installation.
 

2018

Det positiva marknadsklimatet består och flertalet verksamheter inom koncernen visar tillväxt och god resultatutveckling. 

Affärsområde Magnetics gynnas av en allt bättre efterfrågan från telekomsektorn samtidigt som försäljningen ökar också till andra kundgrupper. Affärsområdets position i Storbritannien förstärks genom förvärvet av SIGA Electronics, en engelsk tillverkare av transformatorer och induktorer. 

Även för Production Technology ökar volymerna och framför allt märks en ökad investeringsvilja i Finland. Maskinförsäljningen är emellertid bra på samtliga marknader och försäljningen av stenciler, reservdelar och förbrukningsartiklar följer planen. Affärsområdets verksamhet utökas genom förvärvet av STAC, en svensk specialist på utrustning för kabelproduktion.

Electronics försäljning fortsätter på en stabil och god nivå. Affären inom RF och mikrovågsprodukter utvecklas särskilt starkt. Erbjudandet inom elektromekanik samlas i affärsenheten Industry och den nya enheten får en bra start. 

Inom Installation går det något trögare inom belysningsområdet där prispressen är hård på marknaden. Samtidigt har affärsområdet en fin volymutveckling i den nya enheten Utrymningsteknik, där erbjudandet inom bland annat EMC och UPS nu samlas, samt även i Instrumentcompaniet i Norge.
 

2019

Merparten av koncernens bolag upplever en fortsatt stabil konjunktur med god efterfrågan. Brexit-hanteringen i Storbritannien är ett orosmoment för vissa bolag men orsakar inte några större störningar. Med en organisk tillväxt och något stärkta marginaler uppvisar koncernen som helhet en god resultatutveckling. Särskilt starkt går affärsområde Production Technology som levererar en mängd stora maskinprojekt samtidigt som det nyförvärvade STAC utvecklas över förväntan.

Under året görs ett flertal bolagsförvärv som breddar och förstärker affärsområdenas respektive verksamheter:

 • I januari förvärvas brittiska Distec, en leverantör av avancerade displaylösningar. Är nu en del av affärsområde Electronics.
   
 • I april förvärvas svenska Robotteknik Vetlanda, en specialist på industriautomatisering. Ingår i affärsområde Production Technology.
   
 • I maj förvärvas svenska Swetouch som levererar kundanpassade lösningar inom kontrollpaneler och kapslingar för HMI-applikationer. Ingår i affärsområde Electronics.
   
 • I juli förvärvas svenska Leeroy Digital Signage (senare namnändrat till Starbit) som kompletterar affärsområde Electronics erbjudande inom digitala kommunikationstjänster.
   
 • I september förvärvas norska Eltavler som projekterar och bygger kompletta ställverk och elskåp. Ingår nu i affärsområde Installation.
   

Bland övriga märkeshändelser under året är också att EG Electronics öppnar verksamhet i USA samt att Scanditron firar 50 år som bolag.
 

2020

Covid-19-pandemin slog till globalt och påverkade alla, såväl individer som företag. För KAMIC Group var effekterna splittrade, då investeringsviljan i mer kapitalintensiva maskinprojekt minskade samtidigt som efterfrågan på komponenter och system var fortsatt stark, särskilt från kunder inom kommunikationsteknologi och medicinteknik. Även geografiskt märktes tydliga skillnader där våra verksamheter i Storbritannien och Polen påverkades mest av pandemin medan effekterna i de nordiska länderna var klart mildare.

Sammantaget hölls volymerna väl uppe och i de bolag där volymerna minskade vidtogs snabba åtgärder för att anpassa kostnaderna. En kombination av långsiktiga åtgärder och kortsiktiga kostnadsreduceringar i form av statligt subventionerade korttidspermitteringar samt minskade resekostnader gav god effekt på rörelsemarginalerna och för koncernen som helhet stärktes lönsamheten jämfört med föregående år.

Med undantag för våren, då osäkerheten kring pandemin var som störst, var vi fortsatt aktiva med bolagsförvärv. I inledningen av året förvärvades Liftsafe Group med 130 medarbetare i Kanada och USA som levererar lyfthjälpmedel och skyddsutrustning för industrin. I maj gjordes ett mindre förvärv av WEAB, en tillverkare av avancerad elektronik med bas i Torsby. Därefter förvärvades två norska bolag, Langsjøen Elektro och Moss Automation, som båda är specialister på lösningar inom kapslad elteknik såsom ställverk och fördelningscentraler.