Magnetics

 

Affärsområde Magnetics tillverkar och säljer egenutvecklade högpresterande induktiva komponenter* som ingår i kraftförsörjningsaggregat som AC/DC-omvandlare, DC/DC-omvandlare samt olika signalapplikationer. Merparten av komponenterna utvecklas specifikt för kundunika applikationer men affärsområdet erbjuder även lagerförda standardkomponenter.
 

Marknad och kunder
Huvuddelen av verksamheten bedrivs inom bolagsgruppen ETAL Group med försäljningskontor i Sverige, Storbritannien och Kina. Försäljningen sker även via distributörer i ytterligare ett 20-tal länder. Produktutveckling bedrivs i Storbritannien och Kina och tillverkningen sker dels i egna anläggningar i Storbritannien, Estland och Sri Lanka, dels genom asiatiska produktionspartners.

 

Under 2018 stärktes positionen i Storbritannien ytterligare genom förvärvet av SIGA (Electronics) Ltd varigenom affärsområdet utökades med cirka 50 erfarna medarbetare och en specialanpassad produktionsenhet i Bedfordshire, UK.
 

Affärsområdets kunder utgörs huvudsakligen av större industriföretag med global tillverkning. Det viktigaste kundsegmentet är telekomindustrin och andra mer betydande kunder finns inom medicinteknik, fordon och försvarsindustrin samt bland tillverkare av utrustning för kraftöverföring. Då merparten av produkterna skräddarsys för specifika applikationer arbetar affärsområdet i långsiktiga relationer med kunderna och i nära samarbete med deras utvecklingsavdelningar.
 

För ytterligare information, besök gärna ETAL Groups webbplats och SIGA:s webbplats.

 

* Induktiva komponenter är en grupp av passiva komponenter som kan delas in i transformatorer och induktorer.

Transformatorer används för att öka eller minska spänningsnivån och/eller skapa galvanisk isolation mellan en effektkälla (t ex elnätet i en byggnad) och en effektmottagare (elektronisk utrustning).

Induktorer har egenskapen att motverka förändringar i den elektriska ström som går genom dem. Ett vanligt användningsområde för induktorer är därför att filtrera bort ledningsbundna störningar i elektroniska utrustningar.  

 

 

Bolag inom affärsområdet