Specialister i samverkan

 

Genom den styrmodell som tillämpas inom KAMIC Group försöker vi nå en så bra balans som möjligt mellan det lilla företagets flexibilitet, kundnärhet och personliga engagemang och det stora företagets stabilitet, uthållighet och möjlighet till synergivinster.
 

KAMIC Group består av cirka 40 rörelsedrivande bolag organiserade i ett antal affärsområden. Grunden för affärsområdesindelningen är att möjliggöra samordningsfördelar mellan erbjudanden och kompetenser för att på bästa sätt möta de olika behov som finns inom våra prioriterade kundsegment. Affärsområdena arbetar med en hög grad av självständighet, med egna mål och strategier för affärsverksamheten. Affärsområdesledningarna är djupt engagerade i bolagen och arbetar för att utveckla respektive bolags och affärsenhets marknadsposition.
 

Moderbolaget stödjer affärsområdena och de enskilda bolagen genom att tillhandahålla koncerngemensamma resurser inom områden som redovisning, finansiering, försäkring, kommunikation, personalutveckling och IT-infrastruktur. Huvudkontoret ligger i Spånga strax utanför Stockholm.
 

Koncernens ledningsgrupp utgörs av åtta personer under ledning av KAMIC Groups VD och koncernchef. Av övriga medlemmar i koncernledningen är fyra affärsområdeschefer och tre stabschefer.